កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់ YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់YouTube統計・分析ダッシュボード エクスポート

データ更新時間 2021-11-30 20:51:22データ更新
 • 登録者数

  --
 • 合計視聴回数

  138.17万 0.08%
 • 動画1本あたりの再生数

  562 2%
 • 合計動画

  692
 • ライブ配信収入

  -
登録者数ランク
1,489,569th ( 上位 10.4% )
3,561st ( 上位 20.7% )
Noxスコア
YouTubeの推定収益
1207円 ( 各動画 )
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
7114円 - 1.78万円
YouTubeチャンネルのデータシート
7 日 14 日 30 日
過去視聴回数のデータ  (最近の1年)
毎日のデータ合計
視聴者の年齢と性別分布予測
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
視聴者の地域分析
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
登録者のアクティブ時間分布
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
アクティブ登録者リスト
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
登録されているチャンネルTOP5
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
動画コメントの高頻度単語
動画:
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ポジティブ
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ネガティブ
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
コメントによく使う絵文字
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
最近の30本の動画過去30日間の動画
  平均視聴回数 0
一般動画
ライブ配信動画
最近の動画 កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់  YouTubeチャンネル
ライブ配信動画
ブランドプロモーションビデオ
30日以内に90日以内に
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ブランドと関連プロモーション
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់ 協力動画
他の動画のブランド化
未確認のチャンネル 認定が完了すると、次の権限が付与されます1. チャンネルを承認されると、チャンネルのデータは毎日更新されます。2. 高品質no案件を推薦します。 チャンネルを確認
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់

登録日

2014-08-21

言語

Khmer 

フォロー
チャンネルタグ
前書き
សូមស្វាគមន៍មកកាន់Channal កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែបព្រំ សារ៉ាន់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្ម (ការចិញ្ជឹមកង្កែប) ដែលមានបង្ហាញពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹម និងការថែរក្សា និងការបង្កាត់ពូជ ជាដើម ។ លោកអ្នកអាចសាកសួរព័ត៍មានគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមផ្សេងៗ ហើយលោកអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ ខ្លះពីការចិញ្ចឹមតាមរយៈការទស្សនាវីឌីអូរបស់ខ្ញុំបាទ ។
លោកអ្នកអាចទាក់ទងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012269484/ 016269484 ។
សូមមេត្ដាជួយ SUBSCRIBE ខ្ញុំមួយផង ។ សូមអរគុណ !
...............................................................................................................................
ប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងចង់ចូលចូលរួមឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ដដល់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ដដល់ខ្ញុំបាទ អាចចូលរួមបានតាមរយៈ
If you are desperate to contribute to sponsors, encourage me to be energized, I can attend via

ABA=000308869- RAN SAROUN
ACLEDA=03000395028229-Ran Saroun អាខោនខ្មែរ
ACLEDA=03000395028218-Ran Saroun អាខោនដុល្លារ

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំបាទ
Thank you for contributing to my sponsors