ජැපනීස් ඔමුරයිස් - ඔම්ලට් එකක් ඇතුලේ බත් එකක් 😮OMURICE I Simple Japanese Omelette Rice (Bandi Full)
Bandi Full
33.7万 Followers 238 Videos2866.76万 Total Views· 2021-06-18