ഏറ്റവും DeSync ഉള്ള Room match കളിച്ചതെങ്ങനെ? | Team BLIND Nimo TV League Erangel Match Highlights
Blind Psycho
27.1万 登録者数 319 投稿数1825.88万 視聴総回数· 2020-06-30