ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
33.1万 登録者数 620 投稿数2549.79万 視聴総回数· 2020-01-18